CÁC ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Các trang thông tin www.myvbi.vn hoặc myvbi.vn và các ứng dụng MyVBI, VBI 4Sales hoặc các trang thương mại điện tử, ứng dụng di động, trang mạng xã hội hoặc các nền tảng điện tử khác do Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Bảo hiểm VietinBank (VBI) hoàn toàn sở hữu và điều hành (sau đây gọi chung là “Nền tảng số VBI”).
 • Thỏa thuận về sử dụng website và ứng dụng của VBI này ("Thỏa thuận") được lập bởi các bên tham gia là Tổng Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Quý khách hàng, có hiệu lực từ ngày Quý khách hàng sử dụng Nền tảng số VBI. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện chung về việc Quý khách hàng sử dụng Nền tảng số VBI cũng như các sản phẩm và dịch vụ được mua hay sử dụng thông qua Nền tảng số VBI, và bổ sung cho (nhưng không thay thế cho) bất cứ điều khoản và điều kiện nào được áp dụng cho các dịch vụ, sản phẩm cụ thể.
 • Các quy định này là Thỏa thuận giữa VBI với KH.
 • Thỏa thuận này sẽ bổ sung và là 1 phần của bộ HĐBH.
 • Việc sử dụng Nền tảng số VBI sẽ tuân thủ các Quy định cụ thể sau: (A) các Quy định về sử dụng Website và Ứng dụng của VBI này (“Quy định”) và (B) các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy định này tùy từng thời điểm (các điều khoản bổ sung đó sẽ có hiệu lực ràng buộc ngay khi được đăng tải trên Nền tảng số VBI).
 • Bằng việc tương tác hoặc đăng ký và/ hoặc sử dụng Nền tảng số VBI, bạn đã đọc, hiểu nội dung của Quy định, đồng thời xác nhận và đồng ý rằng Quy định này là một thỏa thuận có giá trị ràng buộc về pháp lý giữa bạn và VBI. Vì thế, bạn vui lòng đọc kỹ các nội dung của Quy định này.

CÁC HẠN CHẾ VỀ SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU 

 • Trừ khi được VBI đồng ý bằng văn bản, bạn sẽ không sao chép, sao lại, tái bản, chia sẻ, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và/hoặc tài liệu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử/ ứng dụng này.
 • Bạn có thể tải xuống các thông tin và/hoặc tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử/ứng dụng này để bạn sử dụng, nhưng luôn luôn với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền và/hoặc các quyền khác của VBI gắn với các thông tin và/hoặc tài liệu đó.
 • Bạn không được phát tán, sửa đổi, chuyển đi, sử dụng lại, công bố, tạo liên kết hoặc sử dụng các nội dung của các trang/ ứng dụng này, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, cả các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các tập tin âm thanh và/hoặc các đoạn phim, cho các mục đích kinh doanh và/hoặc công cộng, khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của VBI.

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 • Các trang và ứng dụng của VBI hoạt động 24/7. Tuy nhiên, VBI bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. VBI sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không thể sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên trang/ứng dụng. VBI không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại và/hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.

TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG

 • Bạn sẽ đăng ký và được cung cấp một Tài Khoản/ Tên Truy Cập để có thể mua bảo hiểm trên Các trang và ứng dụng thông tin điện tử này. Bạn sẽ giữ bí mật Tài Khoản/ Tên Truy Cập này vào mọi thời điểm, và sẽ bảo đảm rằng Tài Khoản/ Tên Truy Cập này của bạn sẽ không bị tiết lộ theo bất cứ cách thức nào cho bất kỳ ai.
 • VBI sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ giao dịch không được phép nào do việc Tài Khoản/ Tên Truy Cập bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn phải lập tức thông báo cho VBI bất cứ trường hợp nào mà Tài Khoản/ Tên Truy Cập của bạn bị sử dụng sai và/hoặc sử dụng mà không được phép. Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật Tài Khoản/ Tên Truy Cập và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tài Khoản/ Tên Truy Cập và mật khẩu của bạn. 

BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU 

 • Mọi nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử này hoặc các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác là tài sản thuộc sở hữu của VBI. Không có điều khoản hoặc nội dung nào trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử này có thể được hiểu là, dù là ngầm định hay cách khác, VBI trao quyền hoặc cho phép bạn sử dụng hoặc bất cứ quyền nào liên quan đến bất cứ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, logo, biểu tượng và tên miền đặt trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử này hoặc các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của VBI hoặc của bên thứ ba sở hữu các nhãn hiệu hoặc tên thương mại đặt trên trang thông tin điện tử này.
 • Các hình ảnh đặt trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử này là tài sản của VBI hoặc được VBI sử dụng theo sự đồng ý của chủ sở hữu. Trừ khi được cho phép cụ thể, bạn không được sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử này, bạn cũng không được ủy quyền cho bất cứ người nào sử dụng bất cứ hình ảnh nào đặt trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử này. Bất cứ việc sử dụng không được phép nào đối với các hình ảnh này có thể vi phạm quy định pháp luật về sử dụng dịch vụ internet, quyền sở hữu trí tuê, về quyền riêng tư, về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các quy định pháp luật khác có liên quan.

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

 • Xin đọc kỹ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN của chúng tôi. Chính sách này giải thích rõ những thông tin nào VBI có thể thu thập từ bạn trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử của chúng tôi và cách thức chúng tôi sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ không tự thu thập bất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử của chúng tôi trừ khi bạn cung cấp các thông tin đó cho chúng tôi.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHÁC

 • Bạn hiểu và đồng ý rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ do VBI cung cấp có trên Nền tảng số VBI, các trang và ứng dụng thông tin điện tử này có thể chứa liên kết đến các trang và ứng dụng khác không do VBI quản lý hoặc điều khiển (VD: link bài báo, trang tin tức điện tử, trang của đối tác…). VBI sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các trang và ứng dụng thông tin điện tử liên kết đó. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Nền tảng số VBI hoặc được kiểm soát bởi VBI.Việc liên kết đến bất cứ các trang và ứng dụng thông tin điện tử nào như thế không có nghĩa là VBI đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các trang và ứng dụng thông tin điện tử đó, hoặc với nội dung của các trang và ứng dụng thông tin điện tử đó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử đó.
 • VBI không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên trang hoặc ứng dụng bất kỳ được kết nối hoặc liên kết tới Nền tảng số VBI.

AN NINH CỦA CÁC TRANG VÀ ỨNG DỤNG

 • Bạn sẽ không xâm phạm hoặc cố gắng xâm phạm an ninh của các trang và ứng dụng thông tin điện tử này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hành vi dưới đây:
  • Truy cập thông tin hoặc nối vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập.
  • Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái phép việc truyền đưa dữ liệu của hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử.
  • Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử
  • Cố gắng thăm dò, kiểm tra hoặc thử nghiệm, xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật của một hệ thống hoặc hệ thống mạng để vi phạm an ninh, chiếm đoạt thông tin, hoặc biện pháp nhận dạng mà không được VBI cho phép bằng văn bản.
  • Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cung cấp cho bất cứ người sử dụng nào, máy chủ hoặc hệ thống mạng nào, bằng cách phát tán vi rút hoặc mã độc lên các trang và ứng dụng thông tin điện tử, làm quá tải hoặc gây ra hiện tượng thư rác (spamming) trên các trang và ứng dụng thông tin điện tử.
  • Thay đổi thông tin của phần tiêu đề (header) của bộ giao thức điều khiển truyền vận (TCP/IP) hoặc bất cứ phần thông tin nào của phần tiêu đề (header) trong bất cứ thư điện tử hay nhóm thông tin được đăng tải.
 • Bạn không được sử dụng các trang và ứng dụng thông tin điện tử này cho bất cứ mục đích bất hợp pháp nào.
 • Bạn phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho các trang và ứng dụng thông tin điện tử của VBI là đầy đủ, chính xác, có thật, phù hợp và nhất quán với các tài liệu chứa đựng các thông tin này. Vi phạm điều này sẽ dẫn đến việc chậm trễ trong quy trình xử lý hoặc các thông tin điện tử được đưa lên bị loại bỏ. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí phát sinh do việc đưa thông tin giả mạo hoặc sai.
 • Bạn sẽ không tấn công hoặc cố gắng tấn công hoặc làm hại các trang và ứng dụng thông tin điện tử này bằng bất cứ hình thức hay phương tiện nào như các công cụ tấn công, virus và chương trình máy tính có chứa các mã có thể gây hỏng máy tính. Bất cứ cố gắng nào để thực hiện các hành vi như vậy đều khiến bạn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm cả trách nhiệm hình sự.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM

 • Mặc dù VBI thực hiện mọi sự cẩn trọng khi cung cấp dịch vụ tại các trang và ứng dụng thông tin điện tử, VBI không cam kết rằng trang thông tin điện tử này sẽ hoạt động không có lỗi hoặc hoàn toàn không có virus, worms, Trojan horses hoặc các mã độc hại khác.
 • VBI không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào xảy ra cho thiết bị máy tính hoặc các tài sản khác của bạn do việc bạn truy cập vào, sử dụng, hoặc xem lướt qua các trang và ứng dụng thông tin điện tử này hoặc việc bạn tải xuống bất cứ tài liệu, dữ liệu, các thông tin bằng chữ, các hình ảnh, các đoạn video, hoặc các tập tin âm thanh nào từ các trang và ứng dụng thông tin điện tử này hoặc phát sinh liên quan đến việc chậm thực hiện, lỗi, thiếu sót, bị gián đoạn, lỗi, virus máy tính, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dữ liệu, hoặc lỗi hệ thống hoặc đường truyền.
 • VBI cũng từ chối mọi trách nhiệm đối với:

 (i) bất cứ sự sai sót của các thông tin hoặc nguồn tài nguyên có sẵn, nhận được hoặc được chuyển thông qua các trang và ứng dụng thông tin điện tử; và

(ii) bất cứ sự chậm trễ hoặc không có khả năng trong việc cung cấp dịch vụ của VBI tại các trang và ứng dụng thông tin điện tử này theo các Quy định do bất cứ khuyết điểm hoặc hỏng hóc về điện tử, cơ khí, hệ thống, xử lý dữ liệu hoặc viễn thông, thiên tai, xáo trộn dân sự hoặc bất cứ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của VBI.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trong bất cứ trường hợp nào, VBI cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, đặc biệt hoặc do hệ quả của, hoặc tổn thất kinh tế phát sinh từ hoặc có liên quan hoặc có thể quy cho:

 • Bất cứ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang thông tin điện tử hoặc dịch vụ này.
 • Bất cứ sự hỏng hóc, sai sót, bỏ sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc truyền dữ liệu; và/hoặc.
 • Bất cứ virus máy tính hoặc hoặc các mã độc hại, hoặc các đoạn mã, chương trình hay một lệnh riêng lẻ bằng ngôn ngữ lập trình mà kết quả là một chuỗi lệnh bằng ngôn ngữ máy tính (macro) mang tính chất làm hỏng hoặc phá hủy khác có thể ảnh hưởng đến các thiết bị, chương trình máy tính hoặc các tài sản khác của bạn.

BỒI THƯỜNG

 • Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, bạn đồng ý bồi thường cho VBI, giữ cho VBI khỏi mọi thiệt hại và bảo vệ VBI khỏi bất cứ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, được cho là hoặc là kết quả của việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử này hoặc dịch vụ tại trang thông tin điện tử này, hoặc do việc bạn vi phạm Quy định này.

CHẤM DỨT

 • VBI bảo lưu quyền  chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này vào bất cứ thời điểm nào theo quyết định riêng của VBI, có hoặc không có lý do hoặc chấm dứt quyền truy cập vào trang thông tin điện tử này của bạn mà không cần báo trước và không cần lý do. Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, bạn được coi là từ bỏ quyền được VBI thông báo về việc chấm dứt này, nếu có.
 • VBI không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hoặc chí phí phát sinh theo bất cứ cách thức nào, từ hoặc do việc chấm dứt dịch vụ trên trang thông tin điện tử này.

SỬA ĐỔI

 • Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình, VBI có thể thay đổi và thay thế các nội dung của Quy định này và/hoặc quy định thêm các điều kiện và điều khoản mới vào bất cứ thời điểm nào mà không cần báo trước cho bạn. Bằng việc sử dụng trang thông tin điện tử này, bạn được coi là từ bỏ quyền được thông báo, và đã đồng ý chấp thuận bất cứ sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung nào với Quy định, nếu có.
 • Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên được đưa lên trang thông tin điện tử này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang thông tin điện tử sau thời gian đó, bạn được xem là đã chấp nhận các thay đổi.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ CƠ QUAN XỬ LÝ TRANH CHẤP

 • Sự thỏa thuận giữa bạn và VBI trong Quy định này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp có tranh chấp giữa bạn và VBI phát sinh từ hoặc có liên quan đến sự thỏa thuận này (“Tranh Chấp”), mỗi Bên nỗ lực tối đa để thảo luận các vấn đề với mục đích giải quyết Tranh Chấp thông qua thương lượng.
 • Nếu Tranh Chấp không được giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Tranh Chấp phát sinh, Tranh Chấp đó sẽ được phân xử chung thẩm bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam) (“VIAC”) bởi một (01) trọng tài viên theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm xảy ra Tranh Chấp và ngôn ngữ trọng tài được sử dụng là tiếng Việt.
.
icon
Vui lòng để lại thông tin liên hệ VBI sẽ tư vấn ngay cho bạn
Gửi thông tin